Obchodní podmínky

  1. Základní údaje

PRODÁVAJÍCÍ

Kickstore.cz, se sídlem v Praze. Prodávající není plátcem DPH.

IČ: 05376653

(dále jen „prodávající“)

KONTAKTNÍ ÚDAJE

E-mail: info@kickstore.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 107-1365670247/0100 (Komerční Banka), 234318257/0300 (ČSOB)

PROVOZOVNA

U Prosecké Školy, Praha 9, 190 00

(dále jen „provozovna“)

KUPUJÍCÍ

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

  1. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách kickstore.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky.

K objednání kupující vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může kupující ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a kupující bude vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Kupující i prodávající mohou bez udání důvodu zrušit objednávku kupujícího až do potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.

Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a kupujícího za podmínek, které si vzájemně sjednají.

  1. Zaslání zboží

U zboží, které má být kupujícímu zasláno zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky prodávajícím.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako „konečné potvrzení objednávky'“ či telefonické potvrzení objednávky prodávajícím, kdy si prodávající a kupující potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.

DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratší době přepravcem, obvykle do 2-14 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.

ZPŮSOB DOPRAVY

Dopravu na určenou adresu zajišťuje prodávající a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám. Aktuální ceník je uveden na stránkách kickstore.cz na stránce Doprava nebo je možné si jej vyžádat v provozovně prodávajícího v písemné podobě. Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde kupující v sekci „doprava“.

ZPŮSOB UHRAZENÍ CENY ZA ZBOŽÍ

Zboží je možné v plné výši uhradit poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit dobírkou nebo hotově při osobním odběru.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.

Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude kupujícímu poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Kupující má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.

KOMUNIKACE MEZI KUPUJÍCÍM A PRODÁVAJÍCÍM

Další komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

  1. Osobní odběr zboží

Kupující má právo si zboží v provozovně prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně prodávajícího se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží kupujícím.

  1. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z vadného plnění

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Pro Kupujícího spotřebitele i podnikatele činí záruční doba dvacet čtyři měsíců. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se vztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené běžným používáním.

REKLAMACE

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nesprávným používáním nebo jiným nevhodným způsobem, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

POSTUP REKLAMACE

Pokud chce kupující reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě kickstore.cz, doporučujeme zaslat e-mail na adresu info@kickstore.cz, kde uvede zejména typ výrobku, variabilní symbol daňového dokladu a popis závady. Kupujícímu následně zašleme informace o dalším postupu.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí kupujícího telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude kupující vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.

Lhůta pro vyřízení reklamace je třicetidenní dle zákona o ochraně spotřebitele.

  1. Odstoupení od smlouvy

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

Využití prodloužené lhůty k vrácení zboží není možné u zboží, které kupující získal v reklamačním řízení (výměna za nový kus).

PRÁVO PRODÁVAJÍCÍHO NA ODSTOUPENÍ

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodávající vždy povinen kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodávající kupujícímu a kupující prodávajícímu veškerá přijatá plnění.

Kupující může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodávajícímu, např. elektronicky na e-mailovou adresu info@kickstore.cz nebo písemně v provozovně prodávajícího.

Při odstoupení doporučujeme uvést variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, z nichž není patrný důvod jejich zaslání, budou vráceny odesilateli.

Pokud již kupující zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny prodávajícího, kde prodávající bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodávajícímu v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno prodávajícímu v jiném než neporušeném stavu, je kupující povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.

  1. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Kupující souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v objednávkovém formuláři prodávajícím (příp. jeho zaměstnanci) v jeho databázi za účelem prodeje a doručování zboží a také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím. Tento souhlas uděluje pro všechny údaje obsažené v objednávkovém formuláři a to na dobu neurčitou ode dne udělení souhlasu. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může kupující kdykoliv odvolat zasláním emailové zprávy na info@kickstore.cz.

  1. Závěrečná ustanovení

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzení objednávky.

Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.